14-04-13

THE STORY OF MY STORIES

THE STORY OF MY STORIES

                                                                                                            ‘Happy people have no stories’

 

Mijn verhalen publiceer ik doelbewust digitaal. Voorheen verschenen die in papieren literaire bladen en magazines: DW&B, Yang, Nieuw Vlaams Tijdschrift, De Brakke Hond, De Gids, Hollands Maandblad, Lava, Oikos, De Muur, Kreatief, Knack, Passionate, Digther, Apollo, Deus ex Machina, Diogenes, De Vlaamse Gids, Mens & Gevoelens, De Tijdlijn, La Ligne de Temps… en in diverse bloemlezingen in België en Nederland.

Uitgevers zien doorgaans geen brood in de publicatie van verhalenbundels. Ze verkiezen de langere adem van de roman. Nochtans lijkt een verhaal de ideale literaire vorm te zijn in deze jachtige tijden, zowel voor de schrijver als voor de lezer. Vandaar mijn keuze. Terwijl de papieren verhalen in de literaire bladen en bloemlezingen ruimte in beslag nemen, vergelen, opkrullen, verstoffen, weggegooid, samengeperst of verbrand worden in de definitieve vorm die ze altijd hebben gehad, maar slechts zelden een ‘echt’ boek werden, leven mijn digitale verhalen eeuwig verder, niet onderhevig aan ruimte, tijd, zon, regen, wind, brand, Celsius, Fahrenheit, morskoffie, yoghurtblubber, mayonaisemalaise, theeterreur, verhuiswoede, scheurdrift, verlies, ketchupaanslagen, ouderdom… en met kansen op een update zo dat nodig blijkt te zijn.

Vergeef me deze laatste overloaded sentence, die eerder in een langdradige roman dan in een short story thuis lijkt te horen.  

PS Het beeldverhaal ROUGH & TOUGH is getekend door Michèle Millecamps en geschreven door ondergetekende:

Joris Denoo, aka Sjors DNO, Bärbel Urquhart, Eric Otonne, Geraldine Roslare, Erica Wrangel, Bjarne Donderdag, Marius Vanthomme.

PS bis Recent voegde ik enkele verhalen toe, o.a. Play it (again), Sam, Allojjo, Rouwkop, Frietpeace, Spa, Vaert wel, Essence, Kijkgelijken, Martelaar, Beschaving Waterstaat, Windmolentje, De moord op Killmouski, Woede, High Noon in Nieuw-Vennep, Moeskopper, Blinde vink, De Chinees, Blaesstraat/Rue Blaes, Dood, Verslag gevonden in een linkerlaars gemaakt van hondenvacht, Boren naar olie, Moord in Memory Lane, Jack-o'-Lantern, De waardigheid van het beroep en Acetijd. Ook enkele minder vreselijke verhalen vonden hier een onderdak.

13-04-13

(Tegən) də klakkəlozən (1)

(TEGӘN) DӘ KLAKKӘLOZӘN

 

 

I: Kroniek van dә lopәndә gәbeurtәnissәn

 

 

Bovәn әt gәrechtsgәbouw wiektә әn reigәr met әn mensәnpink in zәn snavәl.

 

Feit. Soms leek Judas van dә aardbodәm vәrdwenәn.

Fout. Dan zat hij ergәns met әn probleem.

Feit. Hij was dә mensәn en hun mensheid evәn beu.

Fout. Hij hersteldә van enkәlә vәrslavingәn.

Feit. En hun klakkәloosheid.

Fout. Of van әn depressie.

 

Judas, zo leek hәt, was әn kampioen in afwezәgheid, ontbrekәn, ontstentәnis. Hij dook dan weer wel op waar hij helәmaal niet werd vәrwacht.

Zәn vriendәn Kathaleen, Ovәrlord en Pops warәn dat gәwend van hem. Met zәn vierәn haddәn zә op әn zattә avәnd ook een denktank opgәricht.

 

Hun programmapuntәn pro:

 

  1. Defusionering van dә stedәn en gәmeentәn.
  2. Әn andәr schrifttekәn voor dә alomtegәnwoordәgә maar zeer vәrschillәnd gәschrevәn en daarom vәrwarrәndә doffә ә in hәt Nedәrlands.
  3. Hәt rechtop bәgravәn van dә dodәn, zo dezәn niet voor vәrassing haddәn gәkozәn.
  4. Hәt eigәndomsrecht van dә burgәr over dә luchtzuil bovәn zijn grond & woning, zo hij dezә had aangәkocht.     

 

Hun enәgә programmapunt anti:

      Klakkәloosheid

 

 

Pro (1): tәrug naar dә gәplogәnhedәn en gәbruikәn van voor 1977. 

Pro (2): hulp en steun voor kindәrәn en buitәnlandәrs bij hәt aanvankәlәkә lerәn lezәn en schrijvәn van onzә taal. Voorstel: ә. Dә druk bәzettә e dus evәn op zәn kop zettәn.

Pro (3): zuinәg omspringәn met dә ruimtә op dezә aardә.

Pro (4): om zo bәvoorbeeld bombardәmentsvliegtuigәn hәt overstekәn bovәn dә eigәn territorialә lucht tә bәlettәn. Grip op dә ovәrheid.

 

Anti: tegәn dә vәrkleutәring, popularisering, gәlijkmaking, clichévorming, idolatrie, nabootsing en vooral dә klakkәloosheid waarmee dit allәs hedәn tәn dagә gәbeurdә.

 

Abstraheringәn:

 

1: promotie van dә middәlpuntvliedәndә zwaartәkracht

2: dә stommә zwaartәkracht op zәn kop

3: ondәrgrondsә verticaliteit als protest tegәn zwaartәkracht

4: ontsnapping aan dә grootstә dommәkracht tәr werәld: dә zwaartәkracht

 

Anti: platheid, horizontaliteit, vәrvlakking

 

 

Judas, Kathaleen, Ovәrlord of Pops haddәn ondәrling altijd wel een of andәrә vәrrassing voor elkaar, na bәvoorbeeld әn periodә van stiltә, rust of onzichtbaarheid. Zә warәn dat min of meer aan hun eigәn programma vәrplicht.

 

Zo kon Judas (bijna-kettingrokәr) van dә enә op dә andәrә week dә nicotinә afzwerәn.

Kathaleen kon totaal onaangәkondәgd compleet gekkә dingәn met heur haartooi uitspokәn.

Ovərlord had zich onlangs bәkeerd tot hәt Russisch-orthodoxә gәloof, ‘alleen maar voor әt Russischә aspect’. Hij manktә wat (hәt gәvolg van әn auto-ongәval annex klungәlәndә traumachirurg) en daarom had hij hәt zelf soms over zәn Russisch-orthopedischә ovәrtuiging. Mocht hierom dan wordәn gәlachәn?

Pops wou soms maandәnlang geen enkәlә roodgәkleurdә materie of vloeistof etәn of drinkәn.

 

Zo hieldәn zә elkaar scherp.

Indien mogәlәk: scherp in dә gatәn.

 

Hun gәmeenschappәlәkә held was dә Nedәrlands-Amerikaansә valkunstәnaar Basjan Adәr. Nou, ‘held’. Hәt viertal wenstә geen heldәn tә hebbәn. Zә bәwondәrdәn zәn oeuvrә annex levənswijzә.

 

[ Hәt leek әrop alsof Adәr bij voorbaat wou mislukkәn.

Adәr liet zich op dә nok van әn dak uit әn stoel vallәn.

Adәr las әn vәrhaal uit Readәr’s Digest voor waarin mensәn zich in tonnәn van dә Niagara Falls lietәn dondәrәn. Bij elkә rustpauzә in dә tekst nam hij әn slok van zәn glas watәr. Hәt voorleesvәrhaal eindәgdә met zәn laatstә slok.

‘Dә stiltә bij enkәlә van dezә opnamәs wijst әrop dat әr toen geen toehoordәrs in dә galәrij zatәn.’

Adәr fietstә әn Hollandsә gracht in.

Adәr tuimәldә om in әn Mondriaan-omgeving.

Adәr viel ondәrbrokәn omver.

Adәr demonstreerdә dә vәrnietәgәndә zwaartәkracht met zwarә en lichtә voorwerpәn.

‘Kunstәnaar spoorloos op Atlantischә Oceaan.’ (Nieuwsblad van hәt Noordәn, 1 decembәr 1975)

Adәr probeerdә vast tә houdәn wat hij losgәlatәn had.

1/10 sәcondә tussәn loslatәn en vallәn; dә oceaan op in әn bootjә van 3,5 metәr.

Basjan Adәr, Groningәr, Amerikaan, pәrformәncәkunstәnaar lang voor hәt woord werd gәlanceerd. ]

12-04-13

(Tegən) də klakkəlozən (2)

 

Judas, Kathaleen, Ovәrlord en Pops vielәn wel mee.

 

Pops liep vrijwel naakt op dә werәld rond, weer of geen weer. Minimәl dresscodә volstond voor haar. Omdat zә vaak zo vәrrassәnd halfbloot opdook, werd zә al vlug Pop-up gәnoemd, voor dә intimi lieflәk afgәkort tot Pops, maar eigәnlәk heettә zә Emmәlin. Zә gәnas al jarәnlang van әn ovәrdadәg appәtijtәlәkә vәrhouding met әn veel oudәrә man.  

Ovәrlord, ooit gәtrouwd gәweest met әn meisjә dat Vlindәr heettә, no kids, had әn platonischә relatie met haar, want Pops hield niet langәr van aanrakingәn, penetratie, hugging en gәzoen. Ovәrlord doceerdә Duits aan әn hogәschool waar tolkәn en vәrtalәrs werdәn opgәleid. Hij was dә bәdenkәr/ontwerpәr van hәt doffә-ә-plan. Pops werktә als personeelsbәdiendә bij әn firma die met indrukwekkәndә machinerie diep in dә grond kon borәn. Zij bәdacht hәt verticalә bәgraafplan.

Kathaleen en Judas haddәn әn zakәlәkә rәlatie. Zә leiddәn samәn әn kleinә firma (acht man) die dә mailing vәrzorgdә voor allәrlei organisaties. Zә deeldәn әn loftachtәg huis in dә stad.    

Soms schovәn zә vrijblijvәnd in elkaar, maar Kathaleen viel eigәnlәk meer op Pops met heur vlammәnd-rodә haar. Judas had hәt defusioneringsplan gәoppәrd; van Kathaleen kwam hәt idee van dә territorialә luchtzuil. Sommәgә weekends en vakantiedagәn ontfermdәn zә zich ovәr Caitlin, dochtәr van Kathaleen uit әn vorәgә relatie. Caitlin pendәldә tussәn hәt stedәlәkә lofthuis en hәt landschappәlәkә hippieboerdәrijtjә van haar pa annex versә vriendin plus twee pagaddәrs. Omwillә van haar naam had zә niet zo’n bestә vәrstandhouding met haar ma. Ook dә naam ‘Judas’ baardә haar zorgәn. Maar hәt loftgәvoel haaldә telkәns weer dә bovәnhand.

 

Dә ideeәn voor dә denktank en dә programmapuntәn-pro warәn әr gәkomәn door dә ongәveer tweewekәlәksә freewheelsessies van hәt viertal in hәt randstedәlәkә kaffaat Botchka.
Men nemә vier gәlijkgәzindәn, әn gәzellәgә biotoop, dә acceleratie door dә alcohol, en dә ideeәn borrәlәn vanzelf op: lucidә, haalbaar, heldәr, geniaal uppoppәnd. Bij әn overdosis deed zich gәwoonlәk nog әn tegәnbәtoging van әn idee-anti voor. Hier bәtrof dat dus dә gәzamәnlәkә afschuw voor klakkәloosheid. Hәt was Ovәrlord die in әn vlaag van wodka hәt woord had gәlanceerd. (Kaffaat Botchka stond bәkend voor zәn ruimә keuzә aan wodka; hәt merk Gorbatsjov alleen al bәstond bәvoorbeeld uit vier ondәrafdelingәn, waarondәr Gorbatsjeef en Zorbatsjov dә populairstә warәn). Althans: zo deed hәt dә rondә onder hun vierәn. Waarschijnlәk had Ovәrlord, әn gәtalenteerdә taalschat, dat zo gәformuleerd, net voor zә met zәn vierәn zowat van hun barkruk kukәldәn, tәrwijl dә nabijә torәnklok met әn paar donkәrә slagәn dicteerdә dat hәt hoog tijd werd om naar huis te wadәn – closing timә at Botchka’s.

11-04-13

(Tegən) də klakkəlozən (3)

 

Әr stond ook әn ton in Botchka  what’s in ә namә –, waarin men onder hәt brallәn van vәrmeendә Russischә wensәn en vәrwensingәn әn glas stuk kon gooiәn, na voorafgaandә bәtaling van vorm plus inhoud.
Dat gәbeurdә af en toe met zattә groepjәs: teambuilding. Dә anti-klakkәlozәn haddәn tot nu toe nog niet aan zo’n uitspatting toegәgevәn. Zә warәn әr wel al diversә kerәn gәtuigә van gәweest. Vooral op vrijdagavәnd sloeg hәt tongәvoel wel eens toe. Gәstresstә werknemәrs met әn dissidentә ploegbaas of bureauchef op kop gooidәn dan hun frustraties aan gruzәlәmentәn, tәrwijl thuis hәt weekend gaaptә als әn zwart gat, gәvuld met 1,8 kindәrәn. 

Op әn mistәgә vrijdagvoormiddag deed patron Francis әn lugubәrә ontdekking, nadat hij van zәn rijwoning naar dә Botchka was gәstapt om әr hәt puin van dә vorәgә avәnd tә ruimәn.
Әr lag әn wijsvingәr in dә wenston. Hij wou әr net zәn halfopgerooktә sigaret in mikkәn. Negәn, tien keer boog hij zich ovәr dә ton, zәn adәm inhoudәnd, maar hәt leed geen twijfәl: hәt was әn mensәnvingәr. Gәslacht: hoogstwaarschijnlәk mannәlәk. Francis inhaleerdә diep dә vәrschaaldә lucht toen hij voor dә zoveelstә keer weer van dә ton wegkeek. Wat stond hem tә doen? Wie had hier zәn vingәr achtәrgәlatәn? Hij stak әn versә sigaret op en keek vol afschuw naar dә ton.

‘Naz-da-ro-vjee!’

Hәt was druk gәweest dә avәnd әrvoor. Op dondәrdagәn vondәn namәlәk ook dә hoogstudentәn dә weg naar Botchka, naast dә gәwonә trouwә klantәn.Wie was hier gistәrәn allәmaal dә rәvue gәpasseerd? Francis probeerdә zich dә gәzichtәn tә herinnәrәn, uur na uur, hәt opәn- en dichtgaan van deurәn, bәgroetingәn, opmerkingәn, kwinkslagәn, bәstellingәn. Әr was niks opmerkәlәks aan dә hand gәweest; dә dondәrdagdronkәnschappәn haddәn zich als vanouds ontwikkәld en warәn als vanouds weer gәblust. Hәt gәbral en gәbrul haddәn zich zoals dә meestә dondәrdagәn voltrokkәn zondәr dat dә aardkloot ook maar één millisәcondә rappәr draaidә. Hәt laatstә groepjә was rond 02 uur 30 vәrtrokkәn, met medәneming en ondәrsteuning van dә bәkendә eenzamә tooghangәr B. die over dә wallәn ondәr zәn ogәn struikәldә toen hij van zәn kruk opstond.  

Onwillәkeurәg schoot Francis әn gigantisch ondәrwijzәrscliché tә binnәn.
‘Wiens vingәr heb ik vandaag nog niet gәzien?’
Hij moest әr zowaar om glimlachәn.

Tussәn dә glasschervәn in dә wenston bәlanddәn әr wel әns vakәr onvoorzienә of ongәwenstә voorwerpәn. Francis paktә dә noodzaklamp van ondәr dә toog en lichttә bij in dә ton. Met әn dubbәlgәvouwәn zuigriet schoof hij dә vingәr heen en weer tussәn dә schervәn, met medisch-anatomischә aandacht. Waar hәt lid was afgәrukt, of afgәzaagd, vәrtoondә dә vingәr rafәlәgheid. Bloedәrәg zag hәt ding әr niet uit; eerdәr … nou: kil, echt wel dood. Әr zat geen ring aan, en әr was evәnmin әn ring tә bәspeurәn ergәns tussәn dә schervәn.

Bәtrof hәt hier әn pәrfect nagәbootst gadget?

Was hәt әn stunt van die tweewekәlәksә Botchkabendә?

Of bәtrof hәt әn ziekәlәkә grap van әn student gәneeskundә?

Francis durfdә hәt ding niet aan tә rakәn of vast tә pakkәn. Hәt zicht alleen al deed hem bijna kokhalzәn. Hij haaldә zәn schoudәrs op, sloot dә Botchka weer af en spoeddә zich tәrug naar huis om bij zәn levәnsgәzel tә radә tә gaan.

10-04-13

(Tegən) də klakkəlozən (4)

  

In dә aanloop naar dә gәmeentәraadvәrkiezingәn druktәn en vәrzondәn dә ledәn van dә denktank (Tegәn) Dә Klakkәlozәn via dә firma van Kathaleen en Judas op grotә schaal әn pamflet met hun denkbeeldәn op, inclusief dә toegәpastә ә.

Bovәnaan links prijktә hun embleem: әn gәhevәn, waarschuwәndә wijsvingәr. Әrondәr stond dә slogan: WE NEVӘR SLEEP. Die haddәn zә gәjat van dә Pinkәrtons, dә eerstә professionelә bolhoeddetectivәs uit Amerika. Die schoolmeestәrachtәgә vingәr had wat discussie ondәr hәt viertal vәroorzaakt. Toen hij echtәr na enkәlә verdәrә ingrepәn van Pops meer op әn middәlvingәr bәgon tә lijkәn, en gәcombineerd werd met hәt motto (op әn oudәrwets wappәrәndә serpentinә zoals die vroegәr door engәlәn op kerstkaartәn werd gәdragәn) ging iedәreen dan toch akkoord met hәt embleem. Op hәt pamflet haddәn zә dә EPS-peoplә voor hәt hoofd gәstotәn: diegenәn wier bәstaan op dezә aardkloot alleen bәstaat uit Etәn, Parәn en Slapәn. Die bәschouwdәn zә als dә klakkәlozәn. Enkәlә dagәn na vәrspreiding van hәt pamflet bәlanddә әn bloedәrәgә nepvingәr in dә bus van dә mailfirma van Judas en Kathaleen.

 

Hәt viertal, opgәtrommәld door Francis, keek diezelfdә vrijdagvooravәnd nog met afgrijzәn naar dә vingәr op dә schaal die dә Botchka-patron hun voorhield.

Hij strektә die zo ver mogәlәk voor zich uit, met opeengәperstә lippәn en opgәtrokkәn mondhoekәn. Hij zorgdә әr ook voor dat dә drie andәrә klantәn niet kondәn meekijkәn.

‘Dat was mijn breakfast at Botchka’s vanmorgәn,’ zei hij. ‘Uit dә ton gәvist.’

‘Ben jә әr zekәr van dat hәt geen nepvingәr is, zoals dә onzә? Ik bәdoel: die in onzә bus?’ vroeg Judas. 

Francis kniktә: ‘Doktәr Mahaut is hier vanavәnd al langs gәweest. Әr is geen twijfәl mogәlәk.’

 

Nadat zә ietwat van hun vәrbazing bәkomәn warәn, vroeg Pops:

‘Waarom ben jә niet naar dә politie gәstapt?’

‘Hans – mәn vriend – raadde dat af. Hәt zou niet goed zijn voor dә zaak hier.’

‘En waarom toon jә ons dat әh … dat ding dan?’ merktә Kathaleen op.

‘Nogal wiedәs,’ antwoorddә Ovәrlord in Francis’ plaats. ‘Met die vingәr op ons pamflet en dә nepvingәr in jullie mailbus … Zie jә wel dat әr narәgheid van komt. Jә mag nooit wijzәn met jә vingәr. Wә lijkәn wel bәtrokkәn partij hé.’

‘Juist,’ kniktә Francis, die reeds van allәs op dә hoogtә was.

‘Wat zoudәn jullie doen in mijn plaats?’

Hij keek zә een na een in dә ogәn, vorsәnd, want hij was әr nog altijd niet zekәr van of hәt een of andәrә stunt van hәt viertal bәtrof. Hij kendә hun dronkәnschappәn en euforischә bәvlogәnhedәn. Judas haaldә zәn schoudәrs op en zei spottәnd-meewarәg:

‘Ik zou maar uitkijkәn als ik jou was, Francis. Stel dat men nog andәrә lichaamsdelәn vindt, afkomstәg van hәtzelfdә lichaam, vәrspreid ovәr dә stad … dan zou dat bәtekәnәn dat dә moordәnaar hier is gәweest … potvәrdorie, nu bәgin ik hәt nog tә menәn ook … !’

Hij bәkeek dә vingәr met nog wat meer afschuw dan daarnet en simuleerdә kokhalzәn.

‘Daar zeg jә zowat,’ kniktә Francis. ‘Jә bent әn fantastischә hulp, bәdankt. Wat doe ik met dә vingәr, damәs, herәn? Help. Help mә.’

‘Maar heeft dokter Mahaut dan niks gәzegd of ondәrnomәn?’

‘Nee. Hij heeft alleen әt vingәrәgә feit gәconstateerd. Әt is allәszins әn wijsvingәr, zei hij. Maar hij was ondanks әt vroegә uur alweer bәnevәld. Ik denk zelfs dat әt niet echt tot hem doordrong. Dә vingәr leek geen vәrwondәring bij hem tә wekkәn.’

‘Ra ra ra, van wie is dә vingәr?’ dacht Kathaleen hardop.

‘En wie zond ons әn nepvingәr?’ vuldә Judas aan.

‘Vindәn jullie niet dat die vingәr op әn penis gәlijkt?’ merktә Pops plotsәling op. Zә kneep haar ogәn halfdicht en nam әt ding wat scherpәr in haar vizier.

Iedәreen zou әt antwoord op dezә vraag schuldәg blijvәn, want op әtzelfdә ogәnblik kwam vriend Hans haastәg binnәn met nieuws heet-van-dә-naald. Ook dә drie klantәn aan dә toog spitstәn nu hun orәn. Die haddәn intussәn dә vingәr in dә gatәn, en zә twijfәldәn tussәn әn nieuwә Botchkahapklarә bierworst en әn cafégadget.

‘Әr is әn lijk vәrspreid over dә stad,’ zei Hans opgәwondәn, ‘en wij … ‘ – hij kniktә naar әt ding op dә schaal die Francis nog altijd als әn relikwie voor zich uit hield – ‘… wij hier hebbәn әr ook әn stukjә van!’

‘Vәrspreid?’

‘Welja … әh … jә weet wel.’

‘Ja maar … ‘

‘Әr zijn dus nog ondәrdelәn gәvondәn?’

‘Wat? Waar?’

‘Ook vingәrs?’

‘Of dә p … ‘ wou Pop-up zeggәn, maar net op tijd bәdacht zә dat әt net zo goed … Zie jә wel:

‘Әt gaat om әn vrouwәnlichaam,’ zei Hans. ‘Әt kwam daarnet in әt journaal.’

Dә drie andәrә klantәn nadәrdәn nu nieuwsgierәg en schaardәn zich vol afgrijzәn rond dә schaal.

‘Vrouwәntongәn in әn pot in әn café … ja … maar әn vrouwәnvingәr op әn schaal … fuck off, zeg!’ zei әr een.

Francis keek dә kerәl vәrnietәgәnd aan.

‘Jammәr dat Mahaut hier niet meer is,’ zei diens kompaan.

‘Kennәn jullie dan Mahaut?’

‘Die doktәr.’

‘Jaja: die doktәr.’

‘Wie kent die zuipschuit niet … ‘

 

Doktәr Mahaut, әn noodgәdwongәn singlә malә met zowel әn missie als әn vәrslaving, uitvindәr van onwaarschijnlәkә vәrhalәn waarin hijzelf dә hoofdrol vәrtolktә, vastә klant in o.a. dә Botchka, solliciteerdә op gәzettә tijdәn via lichaamstaal, oogcontact en aanwezәgheidspolitiek naar әt lidmaatschap van dә Unie tegәn dә Klakkәlozәn, maar әt denktankviertal ketstә dezә kandidatuur telkәnmalә af door uitdrukkәlәkә ruggәspraak.

‘Ik ben niet veel wijzәr gәwordәn door Mahaut,’ zei Francis. ‘Әt is әn vingәr, zei hij, әn wijsvingәr.’

‘Schittәrәndә diagnosә. Wat nu?’

‘Bij dә barbier vroegәr vәrloor wel әns iemand zijn neus ondәr әt scherәn,’ zei Judas spottәnd.

‘Maar laat Hans toch әns uitsprekәn!’ riep Kathaleen.

 

Tәrwijl Francis, nog altijd niet gәheel ovәrtuigd, dә vreemdә trofee op dә schaal als әn enigmatischә graal omhoog stak, en zәn vriend Hans eindәlәk weer aan әt woord kwam, wiektә әn reigәr bovәn әt gәrechtsgәbouw in dә stad met әn mensәnpink in zәn snavәl.

Hij had die uit әn ondiep tuinvijvәrtjә gәvist. Әn beetjә vәrbaasd ovәr әt gәbrek aan gәspartәl en tegәnstand had hij dә pink nog niet doorgәslikt. Nu transporteerdә hij dә vreemdә buit naar zәn nest langsheen әt kanaal, waar die ongәtwijfәld met forensischә nauwkeurәgheid zou wordәn ontleed.

09-04-13

(Tegən) də klakkəlozən (5)

Botchka mocht әr vanvorәn en vanbinnәn dan bәhoorlәk uitzien, aan dә achtәrkant (die op әn smal achtәrafstraatjә uitkeek) was әt әn puinzooi.
Men stond om zo tә zeggәn op straat tә zeikәn: dә mannәlәkә pisgeulәn hingәn opәn en bloot aan әn muur op әn schots en scheef bәtegәld koertjә. Dә vrouwәn dedәn hun gәvoeg in twee erbarmәlәkә hokkәn in әn hoek van datzelfdә opәn biotoopjә. Niet zeldәn ook maaktәn voorbijgangәrs gәbruik van dit sanitair. 

Judas ging plassәn.
(Zoals gәwoonlәk stond hij op, zei niks en vәrdween.)
Judas bleef lang weg.
Judas kwam vәrdorie niet tәrug.

Tәrwijl Judas drie dingәn tәgәlijk deed 1. zich rustәg leeg latәn lopәn – hoofd afgәwend omwillә van opstijgәndә pislucht 2. toch evәn tәrloops zijn lid vәrgәlijkәnd bәstuderәnd 3. zich intussәn vәrwondәrәnd ovәr әt feit dat hij dә laatstә dagәn 12? 15? autonummәrplatәn (via toevallәgә oogopslagәn) gәdetecteerd had die bәgonnәn met dә lettәrcombinatie VIK – hij was wel gәneigd enәgә kracht toe tә schrijvәn aan numәrologie, voor zover die met lettәrs tә makәn had, stoptә ook achter hem in әt straatjә әn wijnrodә astra met gәblindeerdә zij- en achtәrruitәn waaruit twee mannәn popten die Judas in әn mum van tijd bәnaderdәn, vastgrepәn, achtәruit sleurdәn en in dә auto proptәn. VIK921 stoof daarna әt straatjә uit. Op әt koertje lag әn spoor van pisdruppәls dat al was opgәdroogd toen Kathaleen uitriep:

‘Maar hij is hier ook niet!’

Dә gәdachtә dat dә moordәna(a)r(es) die dondәrdagavәnd in dә Botchka moest zijn gәweest, deed Francis en Hans әr plotsәling toe bәsluitәn op vrijdagavәnd om elf uur al dә klantәn naar buitәn tә werkәn. Stel jә voor dat hij… zij… hier weer…Daarna beldәn zә dә politie.

Әt denktankdrietal bleef nog wat op әt trottoir treuzәlәn. Geen spoor van Judas.

‘Hij moet daar nu toch әns mee ophoudәn.’
‘Ik presenteer hem morgәn nog wel dә rekәning.’
‘Als hij denkt dat hij leuk is… ‘

Әt dodә vrouwәnlichaam kon min of meer weer wordәn gәreconstrueerd, na ontdekking van diversә ondәrdelәn in enkәlә cafés, telefooncellәn en kerkәn.
Әt (onherkenbaar gәmaaktә) hoofd en dә romp bәvoorbeeld kregәn iedәr apart sanctuary in әn vәrschillәndә kerk, tәrwijl dә bәlangrijkstә ledәmatәn in telefoonhokkәn opdokәn. Dә horeca kreeg dan weer dә kleinәrә kluifjәs, zoals vingәrs en orәn. Wel ontbrak әn pink. Әt was duidәlәk dat dә dadәr(es) әn opzettәlәkә puzzәl voor ogәn had. Hier werd enәrzijds aandacht gәvraagd, andәrzijds ook vәrknipt en onherkenbaar gәmaakt. Op aanradәn van Ovәrlord en Pops ging Kathaleen әn etmaal latәr dә vәrdwijning van Judas aangevәn. Wie zondәr boodschap vierәntwintig uur lang niet op zәn werk vәrscheen, was onrustwekkәnd aan әt vәrdwijnәn.

08-04-13

(Tegən) də klakkəlozən (6)

‘Әt was toch әn vrouwәnvingәr,’ deeldә Francis doktәr Mahaut mee.

‘Әn wijsvingәr was әt zekәr,’ kniktә Mahaut. ‘En ik vәrneem dat әr hier nog әn helә kerәl ineens vәrdwenәn is ook, dә avәnd daarna?’

‘Nou… hier… ‘ reageerdә Francis gәïrriteerd, ‘ hij is gәwoon vәrdwenәn door dә achtәrdeur hé.’

‘O, met nalatәnschap van rekәning?’

‘Nee, conditietraining. Doet hij wel vakәr, schijnt әt.’

‘Controleer әn volgәndә keer zәn vingers. Of hij zә nog allәmaal heeft.’

‘Әn vәrsnedәn lijk en binnәnkort gәmeentәraadsvәrkiezingәn… ‘ oppәrdә Francis hardop, eerdәr voor hem hemzelf dan voor doktәr Mahaut, die zich alweer stevәg aan әt bәcognaccәn was.

‘Әh? Vәrband?’

‘Wel… veilәgheid, hé. Zә hamәrәn әr al jarәn op: veilәgheid. En hier zittәn wә momenteel met әn mensәlәke macedoinә plus әn vәrdwijning.’

‘Jә bәdoelt әn mensәlәkә hachee. Macedoinә bәstaat uit groentә en fruit. In gәlijkә blokjәs. Als patron van dezә bistrot hoor jә dat toch tә wetәn.’

‘Hachee is ook in gәlijkә blokjәs, hoor,’ grijnsdә Francis bәschaamd.

‘Ons lijk dus duidәlәk niet. Slechtә vәrgәlijking. Noch macedoinә, noch hachee.’

Ons lijk?’

‘Nou: dat lijk. Als gәneesheer bәschouw ik ook allә niet-levәndә lichamәn zo’n beetjә als dә mijnә.’

‘En dә vәrdwenәn lichamәn?’

‘Zorg әr maar әns voor dat zә hier achtәraan niet kunnәn vәrdwijnәn zondәr tә bәtalәn. Is dat nog nooit gәbeurd?’

‘Jaja… ‘

 

 

‘Hopәlәk is Judas niet zelf gәdefusioneerd,’ dacht Ovәrlord, maar hij durfdә dit uitәraard niet hardop tә zeggәn in әt gәzelschap van Kathaleen en Pops.

Ook in tijdәn van kommәr en kwel werd hij door taalschattәgә ingevingәn bәzocht.

‘Dә eerstә urәn na әn vәrdwijning zijn dә bәlangrijkstә om sporәn tә vindәn,’ zei Kathaleen. Dat had zә van dә tv-feuillәtons.

‘Hij is nu al drie dagәn weg. Heb jә al әn foto aan dә politie bәzorgd?’

‘Morgәn.’

Evәn zwegәn zә. Voor dә zoveelstә keer dacht iedәr van dә drie tәrug aan әt laatstә gәsprek waar Judas nog bij zat – was әr әn detail gәweest dat wees op әn nakәnd vәrdwijnәn? En als әr al iets gәweest zou zijn: kondәn zә dat dan met zәn drieәn tәgәlijk ovәr әt hoofd zien? 

‘Ik… ‘

‘Gәwoonlәk… ‘

‘Vindәn jullie… ‘

Zә bәgonnәn plotsәling weer simultaan door elkaar tә pratәn.

‘Ik vind әt әh… ik vind әt autistisch van hem.’

‘Ja, dat moet hij echt wel aflerәn.’

‘Әt is wel lugubәr dat hij wacht om әt nog әns tә doen tot әr hier әn afgәsnedәn vingәr opduikt. Dә timing… ‘

 

Over één zaak warәn zә әt eens: zә warәn boos op Judas – zijn gekkә neiging om zomaar ergәns tә vәrdwijnәn, zat hen dwars.

‘Zou onzә weigәring om dә Vlaams-Bәlang-mailings voor dә vәrkiezingәn tә doen hier voor iets tussәn zittәn?’ oppәrdә Kathaleen plotsәling. 

‘Maar dan ga jә әr van uit dat Judas niet vanzelf vәrdwenәn is?’

‘Zoiets, ja…  Wә weigerden tweemaal gәmeentәlәk VB-drukwerk tә vәrspreidәn.‘

Zoiets zou natuurlәk әn compleet andәrә wending aan dә zaak kunnәn gevәn.

‘Amai.’

Weer zwegәn zә evәn, wat langәr dan daarnet. Misschien moestәn zә helәmaal niet boos zijn op Judas.

‘Werkәn jullie gәwoon door?’

‘Ja, maar dә sfeer is… raar.’

‘Dat zal wel.’

‘Heb jә dat ook aan dә politie vәrteld?’

‘Әh… nog niet. Dә Bәlangәrs zittәn ovәral met hun bәlangәn, hé. Vooral in әn biotoop van uniformәn.’

Zә kniktәn en kekәn nog bәdruktәr dan daarnet.

07-04-13

(Tegən) də klakkəlozən (7)

Әn moordәnaar-slagәr die duidәlәk hengәldә naar aandacht voor zijn slachtwerk hield dә provinciestad in dә ban.
Slotәnmakәrs en firma’s die alarmsystemәn produceerdәn, werktәn dә klok rond. Ook dә vәrdwijning van mailingman Judas werd voorpaginanieuws. Әr werd naar vәrbandәn gәzocht.

Met namә dә vingәrs levәrdәn speculaties op (hoe erg әt ook was әn vәrminkt vrouwәnhoofd in dә enә kerk en dә bijpassәndә romp in әn andәrә (Russisch-orthodoxә) kerk aan tә treffәn):

  1. dә afgәsnedәn (afgәruktә?) wijsvingәr in dә ton van dә Botchka (en allә andәrә, her en der vәrspreid, tәnzij әn spoorloze pink)
  2. dә wijsvingәr op әt pamflet van dә Unie tegәn dә Klakkәlozәn                                                         

Die unie werd ijlings weer ontbondәn, afgәzworәn en afgәdaan als ‘әn vrijblijvәndә intellectuelә oefәning van әn tijdәlәkә denktank’ – dixit Ovәrlord, die zich in dezә kwadә dagәn opwierp als dә woordvoerdәr van әt groepjә. Zo kwam әt ook in dә krantәn – regionaal, nationaal. Ovәrlord en consortәn kondәn niet bәlettәn dat hun pamflet opәn en bloot in dә pers vәrscheen: әt was immәrs voor dә feitәn al ruim vәrspreid.

 

Gerrit Huizәn van dә recherchә, bәkend undәrcovәrspottәr in voetbal- en aanvәrwantә biotopәn, hield zich met dә beidә dossiers bezәg. Hij was twee maandәn gәledәn gәpromoveerd en had zich tot nu toe dә updating van dә Internә Kwaliteits Zorg bij dә recherchә aangәtrokkәn. Әt spottәn en dә kwaliteitspapierәn liet hij momenteel aan andәrәn. Van hem werdәn nu stevәgә vingәroefәningәn vәrwacht.

 

Dә provinciestad was zo’n escalatie van gәbeurtәnissәn niet echt gәwend.

Dertәg jaar gәledәn al was әt dat dә bәvolking werd opgәschrikt door dә moord op әn jong meisjә. Nu leek dә zaak nog ergәr:

   – Әn vingәr bleek maar әn pars pro toto tә zijn van nog velә andәrә ondәrdelәn, zoals hoofd en romp, elk apart met grotә vәrbetәnheid afgәzaagd, -gәsnedәn of –gәrukt. Dә gruwәl.

   – Waar was dә afwezәgә pink? Әt raadsәl.

   – Әn man vәrdween door dә achtәrdeur van әn horecazaak en bleef spoorloos. Mysterie!   

 

Әn week vәrstreek.
Nog andәrhalvә maand en dә gәmeentәraadsvәrkiezingәn zoudәn plaatsvindәn. Pops wou nooit van haar levәn nog iets roods drinkәn of etәn en meed dә groep. Kathaleen kocht Caitlin әn kindәrmobieltjә en beldә haar om әt uur op. Dә mailingfirma draaidә op halvә kracht, ondanks vәrkiezingsdruktә – Judas ontbrak. Ovәrlord, intussәn bezәg met dә tweedә zittijd aan zәn hogәschool, bracht ook velә urәn met Gerrit Huizәn door aan dә toog van dә Botchka – әn nieuw denktankjә was ontstaan.

06-04-13

(Tegən) də klakkəlozən (8)

‘Brothәr-in-arms,’ zeidәn zә eens tegәn elkaar, na әn zoveelstә dranksessie, want әt kliktә tussәn dezә controlәdrinkәrs/socialistәn.

Zә blevәn elkaar zo bәgroetәn: ‘Brothәr-in-arms’, half ernstәg, half schertsәnd. En zә blevәn denkәn en drinkәn in dezә crime-scene, deel van әn grotәr crimineel gәheel.

 

Doktәr Mahaut (hijzelf gәbruiktә әt statәgә woord gәneesheer) frequenteerdә meer dan ooit dә Botchka, vaak tussәn dә middag, na zәn visitәs, en nog vakәr na halftien ’s avәnds, na zәn consultaties. Na enkәlә sessies, noodgәdwongәn dan maar met zәn drieәn, waarbij әt soms twee, drie uur in dә nacht werd, moest Ovәrlord әt intellect en dә luciditeit van Eric Mahaut erkennәn. Hij begon zelfs van dat gәzondә wrak tә houdәn. Intussәn kreeg hij maar niet echt hoogtә van Gerrit Huizәn, ondanks әt brothәr-in-armsgәdoe. Dә man kon plotsәling vәrstarrәn in zәn rechercheursrol, en als әt warә doen blijkәn dat hij voor die keer voldoendә opgәraapt en gәleerd had voor zәn verdәr ondәrzoek, dat hoe dan ook gәheel gәheim bleef, ook voor Ovәrlord en Eric Mahaut, en dat әt, kortom, wellәtjәs was gәweest. Op zulkә ogәnblikkәn voeldә dә schoolsә intellectueel Ovәrlord zich gәpakt.

 

‘Mәsschien heb ik tә veel gәlezәn,’ dacht hij dan. ‘Laat ik in әt vәrvolg maar mәn snatәr houdәn. Andәrzijds: Judas was vәrdommә toch mijn vriend!’

Maar telkәns opnieuw ebdә zәn ongәnoegәn weer weg – wodka vәrdundә dә gәvoelәns aanvankәlәk.

‘Warә әt niet van dә rәcentә perikәlәn, ik zou jullie allәbei tot dә Unie tegәn dә Klakkәlozәn uitnodәgәn,’ raaskaldә hij op әn dondәrdagnacht in dә Botchka. ‘Gij: Eric en Gerrit, bij onzә Unie.

‘Gij spreekt nu ferm Bijbәls,’ merktә Mahaut op.

‘Die unie is toch formeel opgәdoekt?’ zei Gerrit. ‘Ennә… perikәlәn??’

En andәrmaal kreeg Ovәrlord әt gәvoel dat Gerrit met әn ondәrzoek bezәg was – aan dә toog. Sterkәr nog: hij had plotsәling dә indruk dat Mahaut hier in әn apart complot zat met die Huizәn. In zәn dronkәn gәdachtәn bәgon hij Huizәn en Mahaut tә zeggәn. Әn slecht tekәn. Voorheen was әt wel altijd Mahaut gәweest – evәn: Eric. En Gerrit. Nu weer: Huizәn.

‘Zeg: ik word toch niet vәrdacht hé?’ riep hij, dәs nachts om 02:37 op әt trottoir aan dә urinoirә achtәrkant van dә Botchka. Francis had net afgәslotәn en wallәnkoning B. aan dә voorkant buitәn gәstokәn. Gerrit en Eric kekәn elkaar әn sәcondә aan, beidәn aan әn pisgeul. Ovәrlord stond zә vanop twee metәr tә bәkijkәn. Әt waaidә stevәg.

‘Maar neen!’ zei Gerrit.

‘Vәrdommә, mәn bestә broek!’ riep Eric. Zәn dronkәnschap en dә wind waaiәrdәn zәn pis uiteen; hij had zich tә vroeg omgәdraaid.

Gәworstәl met sigaret, zakdoek, pis en as vәrlegdәn dә dronkәn aandacht weer naar concretә zakәn. Huizәn kloptә dә gәneesheer tә hard op dә schoudәr, gaf Ovәrlord әn pishandjә en vәrdween in әt straatjә.

‘Mәsschien is әr nog iets opәn,’ steldә Mahaut voor. Ovәrlord probeerdә op zәn horlogә tә kijkәn.

‘Dә avәnd is nog jong,’ kniktә hij, wat volstrekt onjuist was, maar zelfs dә intellectueel Ovәrlord koestәrdә nog wat achting voor әt aloudә bәroep van tovәnaar-medicijnman.

‘Dә Jacobijnәnkeldәr dan maar.’

‘Dә Jacobijnәnkeldәr.

‘Immәr gәradә aus, met dә nodәgә bochtәn.’

Tweederdә denktank bәgaf zich op pad, op zoek naar veldәn van vәrgetәlheid en luciditeit.

Hәt vәrbaasdә Ovәrlord niet dat Pops daar zat, en vreemd gәnoeg vәrbaasdә әt hem evәnmin dat evәn latәr Gerrit Huizәn әr ook oppoptә. Murdәr as usuәl.

05-04-13

(Tegən) də klakkəlozən (9)

Bij een van dә volgәndә ontmoetingәn bracht Ovәrlord dә valkunstәnaar Basjan Adәr tәr sprakә.

Pops was әr ook bij. Huizen had nog nooit ovәr dә vreemdә kunstәnaar gәhoord. Mahaut bәweerdә dat Adәr nog weer opgәdokәn was in Indiә, en dat hij hem daar zelfs zәn lief afgәsnoept had. Hij was әrmee gәtrouwd, maar zә was intussәn vәrongәlukt.

‘Eerdәr әn vәrdwijn- en vәrschijnkunstәnaar, uiteindәlәk,’ bәsloot Eric Mahaut.

Niemand gәloofdә hem.

‘Eerdәr әn ‘backout’ van jou, zou ik zeggәn,’ zei Ovәrlord spottәnd.

‘Hm … ‘ deed Gerrit Huizәn. ‘Was Judas ook zo’n typә volgәns jullie? Is Judas … bәdoel ik.‘

‘Әh … ‘ aarzәldә Pops, ‘әh … ’t is tә zeggәn: hij had … hij heeft dә narә gәwoontә soms zomaar op tә stappәn, tә vәrdwijnәn, niet meer tәrug tә komәn … ‘

‘ … of zeer onvәrwacht ergәns op tә duikәn,’ vuldә Ovәrlord aan.

‘Hm … ‘ deed Gerrit weer. Hij staardә in zәn Zorbatsjov.

‘Wat denk jә, doc?’ vroeg hij dan aan Eric. Die sleurdә aan zәn sigaret alsof zәn levәn әr van afhing. Zәn bәwegingәn warәn onzekәr toen hij naar zәn glas reiktә.

‘Әn raar profiel, als jә ’t mij vraagt,’ antwoorddә hij intussәn. ‘Voer voor әn tweedaags colloquium. Latәn wә vasthoudәn wat wә losgәlatәn hebbәn, latәn wә loslatәn wat wә vasthaddәn.’

‘Zou hij in staat zijn zәn … әh … zәn idool na tә apәn? Na tә bootsәn, bәdoel ik?’ oppәrdә Gerrit.

‘Die Adәr? Nou, Judas – en wij trouwәns ook allәmaal, allә vier – had geen … әh … idool is veel tә sterk uitgәdrukt … nee … nee … ‘

Ook Pops schuddә haar rodә harәn ontkennәnd.

‘Judas was … is tә vәrstandәg om tә kopiërәn.’

‘Die unie van jullie … ‘ deed Mahaut, ietwat schampәr, hij zwaaidә nu zo breed uit dat hij bijna met zәn sigaret in dә vurәgә haardos van Pops tәrechtkwam, ‘ … die Unie van dә Klakkәlozen … ‘

‘Tégәn dә Klakkәlozәn,’ corrigeerdә Ovәrlord gәprikkәld, ‘tégәn, heer doctoor. En zә is afgәschaft.’

‘Wie is afgәschaft?’

‘Onzә … ach.’ Ovәrlord haaldә zәn schoudәrs op. Dә doktәr was reeds duidәlәk op wegәn bәland die bochtәn vәrtoondәn. Dә rechercheur zat nu plotsәling tә grinnәkәn. Pops en Ovәrlord kekәn hem vragәnd aan.

‘Klakkәlozen … dat woord!’ zei hij.

‘Intelluelәn,’ zei Mahaut, ‘typisch voor intellu … voor intello’s.’

‘Moet u nog opererәn vannacht, doktәr?’ informeerdә Pops giftәg. ‘Of bәvallәn?’

‘Jij bәvalt mә wel. Ik blijf zittәn.’

 

Dә medicijnman was niet op zәn smoeltjә gәvallәn.
Pops controleerdә vlug Ovәrlords gәzicht.
‘Stand-by at thә liquor storә,’ mompәlde die. Hij kaptә zәn Gorbatsjeef achtәrovәr.
‘Wә zittәn met әn vәrsnippәrd lijk en әn vәrdwenәn lichaam,’ oreerdә dә doktәr verdәr, tәrwijl hij Francis wenktә voor vәrversingәn. ‘Dә mensәlәkә ziel leert men әt best kennәn via dә misdaad. Op bladzijdә 10 dus. Ha, ha. Waarom wordәn әr andәrs zoveel thrillәrs gәlezәn? Dә whodunits fietsәn әrin als zoetә koek. Wijsheidstantә leest zә, regәlneefjә leest zә. Iedәreen wil wel әns iemand vәrmoordәn. Vriend Gerrit: heb jij favorietәn? Sherlock Holmәs? Morsә, pәrhaps? Ja: Morsә! Get in thә car, Lewis!’
‘Ik heb al gәnoeg aan mәn dagәlәksә papierwerk,’ bromdә die. Zә schovәn hun glas naar zich toe tәrwijl Mahaut wat geld uit zәn borstzakjә peutәrdә.
‘Santé.’
‘Gәzondheid. Әt zijn medicinalә hoeveelhedәn. Hou regәlmaat.’
Dә doktәr tiktә zә toe en vәrzanddә daarna ziendәrogәn in dronkәn plechtstatәgheid en slow motion.
‘Ik beval hem,’ fluistәrdә Pops plagәrәg tegәn Ovәrlord.
‘Hij kent nog әt vәrschil niet tussәn әn wijsvingәr en әn penis,’ vezәldә die tәrug. ‘Koop daar әns әn kind mee!’

 

Dә klok op dә nabijә Sint-Medardtorәn dicteerdә alweer әn gәvordәrd uur.

Mahaut richttә zich evәn weer op: ‘Hoort! Telt dat ook voor Russisch-orthodoxәn?’

Niemand lachtә.

‘Als die vingәr op jullie pamflet een of andәrә weirdo op ideeәn heeft gәbracht … ‘ zei Gerrit Huizәn plotsәling.

‘Ja zeg … !’

Plotsәling was dә pret әr af. Zә bәvondәn zich in dә pechstrook van dә avәnd, bijna nacht, in әn kleinә linie doordrinkәrs aan dә toog. Dә gәzetәnәn aan dә tafәltjәs warәn al әn tijdlang vәrdwenәn.

‘Hoe wordt men eigәnlәk rechercheur?’ vroeg Ovәrlord zich dan hardop af. Әr stak әn vinnәg toontjә in zәn vraag, die niet direct tot Gerrit was gәricht, ook omwillә van dat men. Әn gәdachtә als әn zwart ballonnәtjә in әt ijlә.

Men is әn minkukәl.

Men is әn onnozәl voornaamwoord.

‘Waarom leert MEN Duits?’ pareerdә Huizәn. Dat kapitalә MEN klonk overduidәlәk.

‘Grondәgheid,’ zei Pops, bliksәmsnel, totaal onvәrwacht. Zә kekәn haar vәrbaasd aan.

‘Ja: grondәgheid,’ herhaaldә zә, tәrwijl zә naar dә glimmәndә, kaalgәschorәn schedәl van Gerrit staardә. Geen van dә drie vroeg nadәrә uitleg. Pops gaf die ook niet.

 

Toen bәseftәn zә dat zә dronkәn warәn of aan әt wordәn warәn.
Op afwezәgә zakәn wordt altijd méér gәdronkәn dan op aanwezәgә: dә koning, gәzondheid, Nieuwjaar, afgәstorvәnәn, ontbrekәndәn. Dә wenston in dә Botchka was ook al gәruimә tijd niet meer gәbruikt. Dә vingәr had zәn werk gәdaan.

Francis leundә ovәr zәn battәrij tapkranәn en sloeg әt viertal gadә. Hij hield wat die bendә bәtrof (ofschoon әr hier momenteel dus twee ontbrakәn) nog altijd әn element Spielәrei in petto. Hij hoordә dat Pops aan Gerrit Huizәn vroeg of dә vrouw vәrkracht was en zag dә rechercheur ja knikkәn of nee schuddәn – әt kon allәbei zijn, hij wou әt niet kwijt. Daarna dwaaldәn dә blikkәn van dә Botchkapatron peinzәnd naar dә fameuzә ton af. Ovәrlord manktә naar dә toilettәn en streek in әt passerәn zәn duim ovәr zәn wijsvingәr. Hoewel Francis dat gәbaar in zәn carrièrә al hondәrdәn kerәn had gәzien, riep әt nu bij hem heel andәrә associaties op.

01-03-13

(Tegən) də klakkəlozən (slot)

Nog voor hij ook maar әn glimp van әn gәzicht kon zien, werd әr әn zak ovәr Judas’ hoofd gәtrokkәn. Hij kreeg onmiddәllәk daarop әn rakә klap, door dә bәperktә ruimtә niet raak gәnoeg om hem tә vәrdovәn. Hij voeldә dә accәlәrerәndә snelheid van dә auto, spartәldә wat tegәn, bonktә met zәn rug op dә bochәl op dә bodәm, snaktә naar adәm. Toen kneep әn stevәgә hand hem rechts in zәn hals en hij vәrloor әt bәwustzijn. VIK921 stoof met zәn buit әt straatjә uit. 

 

Judas kwam weer bij bәwustzijn in volslagәn duistәrnis. Alleen links van hem gloordә әn vlekjә blauwachtәg licht. Dә zak was weer van zәn hoofd vәrwijdәrd, maar nu was hij met handәn en voetәn op en aan әn gammәl stoel gәbondәn. Zәn hoofd en nek dedәn pijn. Hij bәgon luidkeels om hulp tә roepәn, met intәrvallәn van enkәlә minutәn. Net bovәn hem hoordә hij dә grillәgә percussie van zwiepәndә takkәn op әn dak. Dat en әt vollә gәruis van gәbladәrtә ovәrstemdәn voor әn flink stuk zәn gәroep. Ovәrәgәns had hij na әn halfuur al door dat roepәn geen zin had, andәrs haddәn zә (wie?) zәn mond wel gәsnoerd. Wellicht ook bәvond hij zich ver weg van dә bәwoondә werәld. Dә pijn hamәrdә nu in zәn hoofd. Met bonzәnd hart en gәspitstә orәn bracht hij dә rest van dә nacht door, af en toe nog roepәnd. Toen әt eerstә ochtәndlicht door әn piepklein venstәrtjә naar binnәn viel, werd voor hem aan dә wand әn wittә contour zichtbaar. Judas huptә dә stoel dichtәrbij. Aan әn spijker was әt fameuzә pamflet van dә Unie tegәn dә Klakkәlozәn gәprikt. Dwars door dә tekst heen stond in grotә zwartә lettәrs:

 

MET DӘ GROETӘN VAN JAN MET DӘ PET

 

Judas voeldә zich eerdәr opgәlucht toen hij әt ding zag. Instinctmatәg had hij namәlәk al zәn vingәrs gәteld.

Hij keek om zich heen en constateerdә dat hij zich in әn klein vәrlatәn kippәnhok bәvond. In әn hoek stondәn nog enkәlә opeengәstapәldә legkastәn – allә ruim en dik met kippәndrek vol gәpoept. Zittәnd dansәnd op dә bәschetәn gammәlә stoel – in zәn hoofd bonktә daarbij әn voorhamәr onvәrdrotәn – probeerdә hij dә deur tә bәreikәn. Ampәr әn metәr ondәrweg bәgaf dә stoel әt; Judas zaktә na kort naargeestәg gәkraak in әn kluwәn van touwәn en splintәrs opzij en kukәldә op dә grond. Her en der drongәn splintәrs in zәn lichaam. Dat hij niet naar zәn hoofd kon grijpәn, vond hij al evәn erg. Zәn schedәl stond op barstәn. Hij bleef minutәnlang in dәzelfdә pijnlәkә houding liggәn in әn poging dә puzzәl tә reconstruerәn. Daarna bәgon hij aan urәnlang peutәrwerk – hij moest van die stoel af zien tә rakәn –  intussәn af en toe met әn been tegәn dә deur stompәnd. Die bleek echtәr van buitәn afgәgrendәld, en әn zwakkә schakәl in әt houtwerk was nergәns tә bәspeurәn. Tussәn әt gәwriemәl en gәwurm door bәsloot Judas dat zәn ontsnappingsroutә zich via dә legkastәn en әt golfplatәn dak zou voltrekkәn. Hier en daar was әn barst tә bәspeurәn. Dә deur bleek tә stevәg en әt venstәr was veel tә klein.

 

 

Әt was geen fraai zicht, ettәlәkә dagәn en nachtәn latәr. Әn leidәr van әn jeugdbәweging ontdektә hem, op әn zatәrdagmiddag. Judas moest al gәruimә tijd in dә boom gәhangәn hebbәn. Dә kruin van dә notәnboom hing als әn dak bovәn әt legә kippәnhok van dә vәrlatәn boerdәrij. Ondәraan sleeptәn dә zwaarstә takkәn ovәr dә golfplatәn dakbәdekking. Eén golfplatәn element was middәndoor gәbrokәn; әt enә luik әrvan lag op әt dak zelf aan gruzәlәmentәn. Door dat gat bleek dә onfortuinlәkә ontsnapt, via enkәlә op elkaar gәstapәldә legkastәn. Dә snoerәn rond zәn polsәn en enkәls had hij niet kunnәn vәrwijdәrәn. Wat әr daarna gәbeurd was, kon maar gәgist wordәn, al was әt vrij duidәlәk. Waarschijnlәk had Judas in dә boomkruin dә controlә ovәr zәn actie vәrlorәn. Hij hing ondәrstәbovәn in әt gәbintә van dә kruin, dwars door zәn buik op әn kortә scherpә tak gәspietst. Op diversә plaatsәn in zәn lichaam stakәn ook witgәverfdә houtsplintәrs. Dә zwaartәkracht was Judas fataal gәwordәn.

 

Gerrit Huizәn ontgrendәldә dә crimә-scenә; zәn blik viel onmiddәllәk op dә verrә oorzaak van Judas’ dood: әt pamflet.

‘Jan-met-dә-pet, Jan-met-dә-klak,’ mompәldә hij. ‘Judas, what’s in ә namә?Stom kiekәn.’

Hij trof әr ook dә touwәn aan waarvan әt slachtoffәr zich wel had wetәn te ontdoen en dә ineengәzaktә stoel – voldoendә matәriaal om moord uit tә sluiten: Judas was op әn onfortuinlәkә manier aan zәn eindә gәkomәn. Dә halvә opәning in әt golfplatәn dak had niet dә uitweg naar zәn vrijheid bәtekәnd, en dә snoerәn rond zәn polsәn en enkәls haddәn hem partәn gәspeeld: hem wachttә әn boom die hem in әn dodәlәkә greep zou houdәn.

 

Autopsie wees uit dat Judas al meer dan әn week dood was. Waarschijnlәk haddәn zәn ontvoerdәrs bәpaaldә plannәn met hem gәhad; mәsschien warәn zә dә dag na zәn ontvoering tәr plaatsә gәweest en haddәn zә tot hun ontzetting dә dodәlәkә afloop van zәn ontsnappingspoging gәconstateerd. Waarom wordt iemand op әn stoel vastgәbondәn in әn afgәgrendәld kippәnhok op әn vәrlatәn boerdәrij ver van dә bәwoondә werәld? Met achtәrlating van әn boodschap?

 

Van Jan-met-dә-pet of zielsvәrwantәn vond men geen spoor. Judas werd niet rechtop bәgravәn. Hij werd gәcremeerd. Dә drie ovәrgәblevәn gәzworәn anti-klakkәlozәn haddәn, naast hun vәrdriet, gәmengdә gәvoelәns van schaamtә en woedә. Jә zult maar opgәslotәn wordәn in әn kiekәnkot en doodgaan ondәrstәbovәn in әn notәlaar, dit allәs tәn gәvolgә van әn dom pamflet met әn vingәr op en dә pretentieuzә slogan WE NEVӘR SLEEP. Die vingәr had zich tegәn hen gәkeerd. Zә zwoerәn wraak op dә ontvoerdәrs, ongәtwijfәld EPS-peoplә, maar zә wistәn niet prәcies op wie. Iedәreen kwam in aanmerking. Na dә crematie gingәn zә rond dә ton in dә Botchka staan. Dat was hun eerstә keer. Door dә dood van Judas kwam әr әn soort tongәvoel ovәr hen heen. Niemand van dә drie echtәr wist әn zinnәg woord uit tә brengәn. Zә dronkәn enkәlә glazәn, gooidәn die aan gruzәlәmentәn in dә ton en hieldәn hun gedachtәn voor zichzelf, wellicht zwartә visioenәn met vingәrs in. Dә gәneesheer Mahaut bonktә nog op dә voordeur, maar Francis liet hem niet binnәn.

 

Dә krantәn haddәn әr natuurlәk ook weer әn kluif aan. Ovәrlord dook zoveel mogәlәk ondәr. Hij wou niet langәr dә woordvoerdәr spelәn van ‘әn onbәstaandә kluit per ongәluk met vәrstand bәdachtә bavianәn’, zoals hij eens in әn dronkәn bui braldә. Hij kwam alleen nog buitәn als hij in zәn hogәschool vәrwacht werd of om Gerrit Huizәn op dә hielәn tә zittәn in vәrband met әt ondәrzoek naar Judas’ ontvoering en dood. Pops en Kathaleen zochtәn elkaar vakәr op. Daar kwam vurәgheid van – waarschijnlәk ondәr invloed van dә rouwomstandәghe-dәn – , tot verbijstәring van Ovәrlord, die wat dat bәtrof sprakәloos bleef. Als hij al әns dә straat op trok, manktә hij meer dan ooit.   

 

 

II: Encyclopaedia Assassinatum

 

Mahaut, Eric (° Rixensart, 1951). Een van dә tweelingzoons (andәrә zoon Aldo) van әn Brussәlsә geestәlәke, ook professor in dә statistiek, tevәns notoir alcoholicus, en әn niet nadәr bәkendә Bulgaarsә reisleidstәr. Dә tweeling zou dә moedәr nooit tә zien krijgәn: zij vәrdween zes wekәn na hun tәraardәbәstelling spoorloos. Gәzien dә omstandәghedәn wordәn dә broers Mahaut vroeg onafhankәlәk. Eind jarәn ’60 scheidәn hun wegәn: Eric gaat met әn beurs gәneeskundә studerәn in Montpellier en Aldo raakt vәrwikkәld in onduidәlәkә zakәn (grondspeculatie, bouwmaffia, afrekәningәn) in dә Fransә Ardennәn. Aldo wordt latәr bij vәrstek vәroordeeld, duikt nog evәn op in Sardiniә, maar vәrdwijnt spoorloos. Eric vestәgt zich na zәn studies in Genval en drijft әr әn praktijk als huisarts. Evәn ovәrweegt hij әn groepspraktijk op tә startәn, maar dә kamәradәn van weleer die hij daarvoor aanspreekt, hakәn af wegәns enkәlә kapitalistischә vәrslavәndә gәwoontәs van Eric Mahaut. Drank dicteert meer en meer zәn agenda, ofschoon dә huisartspraktijk әn redәlәk succes kent. Rond zәn dertәgstә trouwt hij met Julie-Annә Vәrmoerә, dochtәr van әn bәkendә jockey en trainәr van dierәn die in films acterәn. Hij leert haar kennәn op әn filmset in Jaipur, Indiә. Daar is ook Basjan Adәr aan әt werk. Hij is weer opgәdokәn na zәn vәrdwijning op dә Atlantischә Oceaan eind 1975, noemt zich nu Ikaar Schots en komt op Indischә filmsets aan dә kost als valstuntman. Eric snoept dә oudәre Basjan diens jongә lief Julie-Annә af en vәrtrekt әrmee naar Europa. Әr komәn geen kindәrәn, want ampәr andәrhalf jaar latәr wordt Julie-Annә in Sri Lanka door әn olifant-in-acteeropleiding vәrtrappәld. Dә jarәn vәrstrijkәn; Eric Mahaut went aan әt alleen-zijn.

 

Anno 2006 komt dә Bulgaarsә vluchtәlingә Stefka B. bij Eric aanbellәn. Zә blijkt әn dochtәr te zijn van Erics onbәkendә moedәr, en is dus zәn halfzus. Hij biedt haar ondәrdak en huiswerk, maar weldra deelt zә ook әt bed met hem. Wel eist hij dat zә onzichtbaar voor dә omgeving blijft; әn paar zeldzamә kerәn doet zә zich voor als әn ver familielid dat evәn op bәzoek is. Nog datzelfdә jaar komt әn totaal onvәrwachtә gast opdagәn in dә pәrsoon van Aldo. Die is voortvluchtәg en zit volledәg aan dә grond. Eric neemt ook hem in huis op, tәrwijl Stefka zich op bәvel van Eric van dan af voordoet als zәn huishoudstәr. Aldo, die na enәgә tijd wel een en andәr vәrmoedt, vәrkracht Stefka tәrwijl Eric andәrmaal ergәns aan dә toog hangt. Huizә Mahaut wordt daarna әn oord van drank, seks en gәweld. Eric vәrtelt Aldo wie zәn huishoudstәr in werkәlәkheid is. Dat zweept Aldo alleen maar op. Wanneer dan blijkt dat Stefka zwangәr is, doet Eric tegәn haar wil en ondәr dwang dә nodәgә ingrepәn, bijgәstaan door Aldo. Stefka zweert hardop wraak tә zullәn nemәn door allәs opәnbaar tә makәn en haar halfbroers van slavәrnij tә bәtichtәn. Daarop vәrdwijnt Aldo weer definitief.

 

 

III: Factiәn/Fictiәn

 

Niet lang daarna wordt әn vrouwәlәkә wijsvingәr in de Botchkaton ontdekt. Әt pretentieuzә pamflet van dә Unie tegәn dә Klakkәlozәn is әr dә onmiddәllәkә aanleiding toe. Mahaut haat namәlәk әt denktankjә uit dә Botchka als dә ziektә. Hij bәschouwt dә vier samәnzweerdәrs als ovәrjarәgә studentәn en salonsocialistәn. Zә gәlovәn ovәrәgәns ook geen fluit van zәn vәrhaal ovәr Basjan Adәr in Indiә, en schrijvәn dat toe aan dronkәnschap. Әn ‘backout’ noemt Ovәrlord zәn vәrhaal spottәnd. Mahaut is gәkrenkt, maar vәrbergt zich achtәr rook en in alcohol.

 

Twee kerkәn krijgәn dә hoofdbrokkәn (o.a. әt Russisch-orthodoxә kerkjә waar Ovәrlord pleegt tә bәzinnәn), en horecabәdrijvәn waar dә huisarts wel vakәr komt, wordәn ook met әn stuk of әn stukjә bәdacht. Bәdoeling van dezә vәrspreiding is dә identiteit van әt slachtoffәr volslagәn onbәkend tә latәn blijvәn. Bij levәn is zә ovәrәgәns al zo goed als onzichtbaar, tot dә tweelingbroer opdaagt. Tevәns wordt toch wat aandacht gәvraagd: dә dadәr vәroorzaakt әn puzzәl waarvan dә vingәr in dә Botchka als pars pro toto әn luguber ‘gәbaar’ vormt. 

 

Әt horecaspoor zal Eric Mahaut echtәr fataal wordәn: rechercheur Gerrit Huizәn ontdekt ‘dә rodә draad’ in dә vindplaatsәn in dә figuur van dә gәneesheer, die net op die vәrschillәndә plaatsәn vastә klant is. Ook dә tweelingbroer moet hier en daar opgәdokәn zijn, zich voordoend als doktәr Mahaut.

 

Feit: volslagәn vәrspreiding leidt tot duidәlәkә samәnvatting.

Fout: vәrwarring bәtekәnt bәscherming.

Feit: vәrwarring vәroorzaakt herkenning.

Fout: frequentie bәtekәnt vәrtrouwәn.

Feit: frequentie wordt fataal.

Fout: vәrspreiding vәroorzaakt identiteitsvәrlies.

Feit: vәrspreiding leidt tot eenheid.

 

Dә identiteit van әt slachtoffәr wordt uit dә echtә doktәr losgәweekt.

 

Tot op dә dag van hedәn blijft Eric Mahaut bәwerәn dat dә vәrkrachting en dә moord en dә vәrsnijdәnis әt werk zijn van zәn spoorloos vәrdwenәn tweelingbroer Aldo.  Dә wijsvingәr van zәn halfzus Stefka in dә ton van dә Botchka bәtekәnt echtәr әn vingәrwijzing. Nog voor dә gәmeentәraadsvәrkiezingәn plaatsvindәn, is dә gәneesheer uit әt opәnbarә levәn weggәsnedәn.

                                                        

Twee jaar latәr wordt dә stad opgәschrikt door drie brandәn, die kort na elkaar woedәn. Dezә vurәgә rodә draad doet zich met tussәnpozәn van әn week voor. Achtәreenvolgәns wordәn әn hogәschool, әn mailingzaak en әn firma die grondboringәn vәrricht volledәg in dә as gәlegd.